Јавне набавке

Главни мени

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

           „ПЧЕЛИЦА“

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР.16

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:14-36/2020

ДАНА: 06.05.2020. године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 14-32/2020 од 06.05.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

     ЈН 03/2020 добра – електрична енергија

 1. 1.НАРУЧИЛАЦ
 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
  • Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица
  • ПИБ:100517362
  • МАТИЧНИ БРОЈ: 08015996
  • ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа образовања и васпитања

 1. 2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                   - назив и ознака из општег речника набавки: 09310000

 1. 3.РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 03/2020

 1. 4.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности.

 1. 5.ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 1. 6.ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

 1. 7.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. 8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 1. 9.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни као и на интернет страници наручиоца pupcelica.edu.rs. Преузимање је бесплатно.

 1. 10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети непосредно:

 • у пословним просторијама наручиоца Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Звездица“ Марко Перичин Камењар бр. 16 ( канцеларија службеника за јавне набавке)

 • путем поште на адресу Предшколска установа „Пчелица“, Марко Перичин Камењар бр. 16

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија, ЈН бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

 1. 11.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- Марко Перичин Камењар број 16, електронске поште на e-mail banetadic1985@gmail.com на број 022-624-398 са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.03/2020 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. 12. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за подношење понуде је 14.05.2020. године до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног рока за подношење понуда.

           Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 1. 13. МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 14.05.2020. године у 11:00 часова, у просторијама Предшколске установе „Пчелица“ , објекат „Звездица“ , Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица у присуству овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 1. 14. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

      Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 7 дана од дана отварања понуда, и објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења .

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

                                   - Бранислав Тадић

                                       - службеник за јавне набавке

                                       - телефон:022/624-398

                                          - e-mail- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

      

236271

Наша химна

јун 2024
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30