Јавне набавке

Главни мени

УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ ТРАЈЕ ОД 07.05.2024. ДО 31.05.2024.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

           „ПЧЕЛИЦА“

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР.16

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ: 14-23/2020

ДАНА: 23.04.2020. године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 14-19/2020 од 23.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вреднсти – ЈН 02/2020

 1. 1.НАРУЧИЛАЦ
 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
  • Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица
  • ПИБ:100517362
  • МАТИЧНИ БРОЈ: 08015996
  • ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа образовања и васпитања

 1. 2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА-ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ                   - назив и ознака из општег речника набавки: 24000000

 1. 3.РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 02/2020

 1. 4.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности

 1. 5.ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 1. 6.ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације( наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове)

 1. 7.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. 8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 1. 9.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни. Преузимање је бесплатно. Предшколска установа „Пчелица“ нема интернет страницу.

 1. 10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети непосредно:

 • у пословним просторијама наручиоца Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Звездица“ Марко Перичин Камењар бр. 16 ( канцеларија службеника за јавне набавке)
 • путем поште на адресу Предшколска установа „Пчелица“, Марко Перичин Камењар бр. 16

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавку добара-ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈН бр. 02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

 1. 11.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- Марко Перичин Камењар број 16, електронске поште на e-mail banetadicОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 022-624-398 са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.02/2020, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. 12. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Рок за подношење понуде је 04.05.2020. године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.

Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног рока за подношење понуда.

           Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 1. 13. МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 04.05.2020. године у 11:00 часова, у просторијама Предшколске установе „Пчелица“ , објекат „Звездица“ , Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица у присуству овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 1. 14. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда, и објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења .

 1. 15.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Бранислав Тадић службеник за јавне набавке

                                       - телефон:022/624-398

                                         - e-mail banetadicОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комисија за јавне набавке:

 • Бранислав Тадић (службеник за јавне набавке): ________________________
 • Гордана Дронић (мед.сестра на прев.здр.заштити): ____________________
 • Сандра Јовановић (руководилац ф.рач. послова): ________________________

230631

Наша химна

мај 2024
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031