Јавне набавке

Главни мени

УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ ТРАЈЕ ОД 07.05.2024. ДО 31.05.2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР.16.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ: 14-38/2020

ДАНА: 06.05.2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2020 (деловодни број Одлуке 14-32/2020 од 06.05.2020. године] и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03/2020 [деловодни број Решења 14-33/2020 од 06.05.2020. године], припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ЈН.БР. 03/2020

 

Сремска Митровица, мај 2020. године

 

Укупно 39 страна

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3/39

II

Подаци о предмету јавне набавке

4/39

III

Техничке карактеристике ( спецификација)

5/39

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

10/39

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

16/39

VI Образац понуде 25/39
VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 30/39
VIII Образац трошкова припреме понуде 31/39

IX

Образац изјаве о независној понуди 32/39
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 33/39
XI Изјава одговорног лица понуђача 34/39
XII

Модел уговора

35/39

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

                  Марко Перичин Камењар број 16, Сремска Митровица

                 Матични број – 08015996

                  Шифра делатности – 8891

                   ПИБ 100517362

                   ЈБКЈС: 08965

 1. 2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке нале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца pupcelica.edu.rs. п

 1. 3.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 03/2020 су ДОБРА-    ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

         Назив и ознака из општег речника набавки- електрична енергија 09310000

 1. 4.ЦИЉ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

 1. 5.КОНТАКТ(ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Душица Павловић –службеник за јавне набавке

Телефон (факс) 022/624-398, локал 111.

Е-mail – Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 03/2020 су ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

         Назив и ознака из општег речника набавки- електрична енергија 09310000

 

 

 1. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

                          

3. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац не спроводи поступак ради оквирног споразума, већ закључења уговора.

 

 

 

 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Техничке карактеристике : У складу са документом Правила о раду тржишта електричном енергијом ( Сл.гласник РС број 120/2012 и 120/2014)

Врста продаје : стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током испоруке.

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ( „Сл.гласник РС“ бр. 79/2014, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ( „Сл.гласник РС“ бр.63/2013)

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. Понуђач је комплетно балансно одговоран за свако место примопредаје наручиоцу.

Акциза: На основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, објављеног у Службеном гласнику РС “ бр.55. од 25.06.2015.године , акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне енергије.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА јн 03/2020 ЈЕ У СВЕМУ ДАТ ПРЕМА ОВОЈ ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

v  У ПРИЛОГУ

       1.Табела 1:

Мерна места у категорији јавне потрошње, ПУ „Пчелица“Марко Перичин Камењар бр.16

2.Табела 2:

ПУ „Пчелица“ Сремска Митровица- Утрошак електричне енергије у 2019.години

2.Табела 3:

Динамика испоруке електричне енергије по месецима

                           

Табела 1 -Мерна места у категорији јавне потрошње

ПУ „Пчелица“Марко Перичин Камењар бр.16

 

 
Ред.
број
Адреса мерног места ЕД број Број бројила Одобренаснага
(kW)
 
1

ПУ „Пчелица“- објекат Звездица

ул. Марко Перичин Камењар број 16

73567785 2636 100  
2

ПУ „Пчелица“- објекат Ђурђевак

ул. Фрушкогорска бб

73557798 46976 17,25  
3

ПУ „Пчелица“- објекат Лептирић

ул. Уроша Стојшића бб

7351984 1759494 17,25  
4

ПУ „Пчелица“- објекат Маја

ул. Деканске баште бб

7351941 6036172 17,25  
5

ПУ „Пчелица“- објекат Бубамара

ул. Матије Хуђи бб

7351950 1149930 17,25  
6

ПУ „Пчелица“- објекат Цврчак

ул. Матије Хуђи бб

7351968 1144703 17,25  
7

ПУ „Пчелица“- објекат Маслачак

ул. Булевар Константина Великог број 10

73524474 8774706 17,25  
8

ПУ „Пчелица“- објекат Чуперак

ул. Школска бб, Лаћарак

7196733 7725775 17,25  
9

ПУ „Пчелица“- објекат Лане

ул. Дарка Вељановића бб, Мачванска Митровица

1715384639 2194148 17,25  
                                     

 •                 ПУ „Пчелица“ објекат Лептирић, ул.Уроша Стојшића бб- у рачуну стоји назив 25.Мај

 • ПУ „Пчелица“ објекат Ђурђевак, ул.Фрушкогорска бб- у рачуну стоји назив Градилиште дечијег вртића Север


    Табела 2 - ПУ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2019.ГОДИНИ        
                                 
                                 
                                 
р.бр ед бр. локација бр.бројил јануар фебр. март април мај јун јул август септ. октоб. новемб. децемб.  
kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh  
1 73567785 Звездица - М.П.Камењар 16 2636 5300 4841 5265 4794 5323 6354 4555 5086 4889 5441 5226 5802 62876
2 73557798 Ђурђевак - Фрушкогорска б.б. 46976 1061 1005 1000 926 1019 0 0 1155 1028 1149 965 842 10150
3 7351984 Лептирић - Уроша Стојшића б.б. 1759494 1871 2103 2223 1852 2144 1579 201 377 1957 2121 1872 2296 20596
4 7351941 Маја - Деканске баште б.б. 6036172 2720 2000 2240 1840 2200 0 3440 1520 2240 2000 1840 1960 24000
5 7351950 Бубамара - Матије Хуђи б.б. 1149930 1940 1980 2140 1780 2200 0 0 2640 2100 2240 2160 1960 21140
6 7351968 Цврчак - Матије Хуђи б.б. 1144703 3975 3795 4215 3555 3345 2760 2025 1770 2430 2835 3135 2760 36600
7 73524474 Маслачак - Б.К.Великог 10 8774706 6300 3300 3390 2130 2670 0 0 5760 930 1560 2760 2850 31740
8 7196733 Чуперак - Лаћарак-Школска б.б. 7725775 1336 1560 1682 1470 1704 1250 1109 869 1542 1790 1901 1625 17838
9 1.715E+09 Лане - Мач.Митровица-Д.Веља. 2194148 1726 1269 2798 2203 2681 2097 1736 646 1169 1326 1136 1161 19948
        26229 21853 24953 20550 23376 14040 13066 19823 18285 20462 20995 21256 244888
                                 
       

                       
      УКУПНА ПОТРОШЊА У 2019. ГОДИНИ               244.888 kWh
                                 
      УКУПНА ПОТРОШЊА ЗА УГОВАРАЊЕ за годину дана од дана закључења уговора 270.000 kWh
                                 
      УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА :               243.75 kW
                                 
      УКУПАН БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА (БРОЈИЛА) 9
                                   


                                 
                                 
   

 

 

 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО МЕСЕЦИМА

   
                         
                         
                         
maj juni juli avgust septembar oktobar novembar decembar januar februar mart april UKUPNO
                         
                         
                         
                         
25000 15000 15000 20000 22000 25000 26000 24000 25000 25000 25000 23000 270000
                         
                         
                         
                         
                       
                                 
                        

                   


IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

                  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то.

 1. 1)ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР

( члан 75. став 1. тачка 1) Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
 • за предузетнике- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
 1. 2)ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ

(члан 75. став 1. тачка 2) Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица - Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих

 • за предузетнике - Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђуеј да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
 • за физичка лица-- Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђуеј да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

*** ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

 1. 3)БРИСАНА.

 

 1. 4)ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КОЈА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ

(члан 75. став 1. тачка 4) Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица -  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
 • за предузетнике- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

 • за физичка лица- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

 

*** ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 2 МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

 1. 5)ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈАЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.

(члан 75 став 2. Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде- мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом ( изјава је дата у поглављу X – страна 33/39 конкурсне докуменатације )

 • за предузетнике-       Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом ( изјава је дата у поглављу X – страна 33/39 конкурсне докуменатације )

 • за физичка лица- Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитит на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом ( изјава је дата у поглављу X – страна 33/39 конкурсне докуменатације )

     *Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе.)

 

 

 

 

 

 

v  У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, лице које је уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде односно пријаве да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама већ само да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:

 1. 1.Да располаже пословним капацитетом - да је активан учесник на тржишту електричне енергије и да је у претходне две године, до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки , обавио минимално једну трансакцију eлектричне енергије

ДОКАЗ

 • Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву дату у поглављу XI конкурсне документације потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.“

ДОКАЗ

 • Изјава одговорног лица понуђача дата у поглављу XI конкурсне документације

 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 80 Закона о јавним набавкама,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 5) Закона и услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона а доказ оз члана 75 став 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора испунити обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) - 5) Закона а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона а услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно

НАПОМЕНА:

 

           Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

           Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

           Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

           Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

           Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

           Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

           Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ                   ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Пчелица“ Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија, ЈН бр.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.05.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда ће се обавити 14.05.2020. године у 11:00 часова у ПУ „Пчелица“, Марко Перичин Камењар бр.16.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

 • Образац понуде (поглавље VI конкурсне документације)
 • Образац структуре цена са упутством како да се попуни (поглавље VII конкурсне документације)
 • Образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII конкурсне документације)
 • Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX конкурсне документације)
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 (поглавље X конкурсне документације)конкурсне документације)
 • Образац изјаве одговорног лица понуђача ( поглавље XI конкурсне документације )
 • Модел уговора ( поглавље XII конкурсне документације)
 • Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 ЗЈН
 • Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН
 • Споразум групе понуђача –само у случају када се подноси заједничка понуда

Сви обрасци и модел уговора морају бити читко попуњени, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом.

Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране овлашћеног лица понуђача и оверава пречатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица, са назнаком:

 • „Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

     По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 4. понуђачу који ће издати рачун,
 5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

`           Плаћање извршених услуга ће се вршити једном месечно, за услуге извршене у претходном месецу, а на основу пријема рачуна/фактуре.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријемa рачуна/фактуре .

Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета

Квалитет понуђених добара која се испоручују, мора у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, понуђач је дужан да гарантује за квалитет испоручених добара.

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Период испоруке електричне енергије је од 00:00 до 24:00 часова почев од дана закључивања уговора па у периоду од 12 месеци.

Места испоруке су одређена у техничкој спецификацији.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици.

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за диструбуцију електричне енергије, као ни накнаду заподстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцијуелектричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у „Сл.Гласнику РС“ односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у „Сл. Гласнику РС“.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:

www.merz.gov.rs , адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;

-Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу

1. бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од истека рока за коначно извршење посла, са меничним писмом -овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „безпротеста“ у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Понуђач добара не извршава уговорене обавезе

2. Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3. Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Примљена меница се може попунити и наплатити у складу са меничним писмом – овлашћењем под условом да понуђач не извршава уговорене обавезе.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца- Марко Перичин Камењар број 16, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 022-624-398] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.03/2020.“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису оозначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда, биће изабрана понуда оног понуђача која је понудио дужи рок важења понуде.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.       

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

O поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава са следећим подацима:

 • сврха плаћања: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 • корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
 • шифра плаћања: 153 или 253;
 • бр. Жиро рачуна: 840-30678845-06;
 • број модела 97;
 • позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

                                                                                                                                          

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку___________________________ – [навести предмет јавне набавке], ЈН број _____________

 

 1. 1)ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: ____________________________________________________________

Седиште понуђача, општина, адреса: ___________________________________________

Матични број понуђача: ______________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:______________________________________

Особа за контакт: ___________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________

Телефакс: __________________________________________________________________

Електронска пошта: _________________________________________________________

Жиро-рачун: __________________________банка ________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:_______________________________________

 1. 2)ПОНУДУ ПОДНОСИ

( заокружити начин подношења понуде):

1. самостално,

2. са подизвођачем,

3. као заједничка понуда.

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 1. 3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

 
Седиште и адреса подизвођача  

Матични број понуђача

 

Порески идентификациони

број

 

Особа за контакт

 
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач.

 

         Датум                                                                                           Потпис понуђача    

________________________                                                           _____________________                                                  

                                                                                                                                  

                                                                      М.П.                              

 

 

 

 

 1. 4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

Назив учесника у заједничкој понуди

 

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

 

Матични број учесника у заједничкој понуди

 

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди

 

Особа за контакт

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

 

 

 

         Датум                                                                                          Потпис понуђача    

________________________                                                           _____________________                                                  

                                                                                                                                 

                                                                      М.П.                                

 

 

 1. 5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добра – eлектрична енергија, ЈН бр. 03/2020
Испрука електричне енергије број мерних места

обрачунска

величина

оквирна потрошња за 2020.

kWh

јединична цена по kWh укупна цена без ПДВ-а

Јавнa потрошња

за објекте ПУ Пчелице

Сремска Митровица

9 kWh 270.000    

УКУПНО :

         

 

ПДВ :

         

 

СВЕУКУПНО :

         
 • Сви потрошачи су у категорији јавна потрошња (9 мерних места)
 • Јединична цена по kWh треба да садржи све трошкове (утрошак, трошкове очитавања мерних места као и трошкове штампања и испостављања рачуна).

Прилог :

 • Табела утрошка електричне енергије за објекте ПУ Пчелице из Сремске Митровице у (9 мерна места) у 2019. години
 • Списак мерних места са адресом потрошње, ед бројем, бројем бројила и одобреном снагом
 • Динамика испоруке електричне енергије по месецима

Јавна потрошња за објекте ПУ Пчелица_____________________динара

                                     ПДВ _____________________динара

                                     Укупно са ПДВ-ом ___________________ динара

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке: 12 месеци почев од дана закључења уговора

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                             М. П

____________________________                                 __________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно


VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку електричне енергије, редни број JН 3/2020

Опис услуга

Обрачунска величина

( јединица мере)

Оквирна потрошња за 2020.год. Цена по јединици мере без ПДВ-а Цена по јединици мере са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 ( 5x3)

Јавнa потрошња

за објекте ПУ Пчелице

Сремска Митровица

  

kWh

270.000

       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум                                 МП                                   Потпис понуђача

_________________                                                  ________________________

НАПОМЕНА:

У обрасцу структуре цена наручилац је исказао орјентациону потрошњу, а плаћање ће бити извршено на основу стварно реализоване потрошње.


VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 


 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке__________________________________ [навести предмет јавне набавке], бр. ____________ [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

За јавну набавку електричне енергије, редни број јавне набавке ЈН 3/2020

 

 

 

           У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке_____________________________________(навести предмет јавне набавке) бр. _____________ (навести редни број јавне набавкe), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

         Датум                                                                                            Понуђач

________________                         М.П.                                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

За јавну набавку електричне енергије, редни број јавне набавке ЈН 3/2020

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

Уколико ми буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке – ЈН 03/2020 поступићу у складу са Законом о енергетици односно одмах по потписивању уговора са Наручиоцем закључићу:

1.Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца

           2.Уговор о преузимању балансне одговорности за места примопредаје крајњег купца

.

      

               Датум

                                                                                                          Понуђач

________________                        М.П.                               __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

*ВАЖНА НАПОМЕНА: ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА   ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА*


XII МОДЕЛ УГОВОРА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                

         „ПЧЕЛИЦА“                                                                       

БРОЈ:                                                                                     

ДАНА:                       ГОДИНЕ                                           

СРЕМСКА МИТРОВИЦА                         

                       

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН БРОЈ 03/2020.

                                           ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

            Закључен између:

1. Предшколске Установе „Пчелица“ Сремска Митровица, Марко Перичин Камењарбр. 16., ПИБ:100517362, шифра делатности 8891, ЈБКЈС:08965, матични број 08015996, коју заступа директор Биљана Цвијетић, у даљем тексту наручилац и

 

 1. ___________________________ са седиштем у _______________________, ул._______________________________________, бр.______, матични број:_______________, ПИБ:_____________, коју заступа овлашћено лице__________________( у даљем тексту Снабдевач), с друге стране на следећи начин
 • Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
 1. ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________.
 2. ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________.
 • Уколико се подноси заједничка понуда:
 1. ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.
 2. ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.

Члан 1.

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр. __________ од __________2020. године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Услуге које ће по овом уговору доспевати у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години, а на основу члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање прихода и расхода и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ( „Службени гласник РС“ бр.21/2014 од 22.02.2014.године ).

Члан 2.

 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије према следећем:

 • Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 • Капацитет испоруке: јединична цена по кwh
 • Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора - од 00:00 до 24:00
 • Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
 • Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем (табеле дате у конкурсној документацији)

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014 )

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Члан 3.

У цену су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије, као ни обрачунати износ акцизе.

Трошкове из става 2. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.

Члан 4.

Коначну вредност добара, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла,                      коначним обрачуном, а на основу стварно испоручених добара, по јединичним ценама из понуде снабдевача.

Уговорена вредност извршених услуга на годишњем нивоу износи___________________ динара (без ПДВ-а) односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уколико се укаже потреба за повећањем обима набавке наручилац ће поступити у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама а у складу са расположивим средствима.

Члан 5.

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011), по јединичним ценама из понуде..

 

Члан 6.

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем . Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :

       - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.

       - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

Члан 7.

 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.

Снабдевач рачун доставља поштом.

.

Члан 8.

 

Купац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручену електричну енергију у предходном месецу и овере од стране назорног органа, на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

Члан 9.

   Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу

   1. бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од истека рока за коначно извршење посла, са меничним писмом -овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „безпротеста“ у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Понуђач добара не извршава уговорене обавезе

2. Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3. Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

            Купац ће наплатити меницу, за добро извршење посла, у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора.

Члан 10.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.

Члан 11.

 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Члан 12.

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће надлежни суд у Сремској Митровици.

Члан 13.

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Уговор се закључује на период од годину дана

Члан 15.

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

Члан 16.

 

Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих Купац задржава 4 (четири) примерка, а Снабдевач 2 (два).

   ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                             ЗА КУПЦА:

____________________                                                               ____________________

          Директор                                                                                         директор

                                                                                                           Биљана Цвијетић

  

                   Комисија за јавне набавке:

1.Бранислав Тадић (службеник за ЈН) _____________________________________

2.Игор Белегишки (сарадник за безбедност и здравље на раду)____________________

3.Сандра Јовановић (шеф ф. рач. послова) __________________

230630

Наша химна

мај 2024
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031