Јавне набавке

Главни мени

УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ ТРАЈЕ ОД 07.05.2024. ДО 31.05.2024.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дел. број: 14-25/2020

Датум: 28.04.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА број: 02/2020 – добра

Предмет: добра, Инвентар за одржавање хигијене

Поступак јавне набавке мале вредности

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту ЗЈН), Предшколска установа „Пчелица“ из Сремске Митровице као наручилац је извршила техничку исправку кроз измену и допуну Конкурсне документације за јавну набавку добара, инвентар за одржавање хигијене намирнице дел. број:14-24/2020 од 23.04.2020. године, како следи:

На страни 15 Конкурсне документације испуњеност додатних услова на основу техничке исправке Наручиоца гласи:

Испуњеност додатнних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује:

- Услов под редним бројем 1.понуђач доказује достављањем неоверене фотокопије тражених сертификата ISO 9001, ISO 14001.

-услов под редним бројем 2. Понуђач доказује достављањем потврде НБС-а о броју дана неликвидности издату после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан81. став 2. Закона о јавним набавкама)

- услов под редним бројем 3. Понуђач доказује достављањем фотокопије саобраћајне дозволе или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања. Уколико понуђачи достављају уговор о закупу доставног возила неопходно је да уз исти достави и фотокопију саобраћајне дозволе.

- Услов под редним бројем 4. понуђач доказује достављањем извештаја о испитивању акредитоване лабораторије за ставке под редним бројевима: 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,19,21,23,25 и 46, наведених у поглављуII конкурсне документације;

- Услов под редним бројем 5. понуђач доказује достављањем фотокопије решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за артикале под редним бр.10, 11, 12, 13 наведеног у поглављу II конкурсне документације.

Пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, наручилац задржава право да од понуђача тражиоригиналедокумената(ивештаје о испитивању и декларације) и узорке

на увид.

Поглавље V Конкурсне документације Упутство понуђачима како да саставе понуду – Тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена:

На страници 17 Конкурсне документације речи понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до „до 04.05.2020. године до 09,00 часова“ мењају се речима „до 08.05.2020. године до 09,00 часова“.

На страници 17 Конкурсне документације речи јавно отварање понуда ће се обавити „дана 04.05.2020. године у 11,00 часова“ мењају се речима „дана 08.05.2020. године у 11,00 часова“.

Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама.

Рок за подношење понуда је до дана 08.05.2020. године до 09,00 часова. Отварање понуда ће се обавити дана 08.05.2020. године у 11,00 часова у просторијама Предшколске установе „Пчелица“, Сремска Митровица, улица Марко перичин 16, Камењар.

Контакт: Бранислав Тадић, телефон: 022/624-398, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

                                                                           ...................................................

                                                         службеник за јавне набавке Бранислав Тадић

                                                                     ...................................................

                                                
                               мед.сестра на превентивној здрав. заштити, Гордана Дронић    

                                                                  

                                                                       ...................................................

                                                                       шеф финан. Рач. Послова, Сандра Јовановић

230626

Наша химна

мај 2024
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031