Јавне набавке

Главни мени

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Пчелица“

Сремска Митровица, улица Марко Перичин 16, Камењар

БРОЈ ЈН: 02/2020 – добра

Дел. број: 14-31/2020

Датум: 29.04.2020. године

Интернет страна:popcelica.edu.rs

E-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.@gmail.com

Установа у области просвете

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02/2020 – добра

Предмет: добра, Инвентар за одржавање хигијене

Поступак јавне набавке мале вредности

П Р Е Д М Е Т: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ НАРУЧИОЦА, ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на позицији 24000000 , набавка није обликована по партијама:

Позив за подношење понуда је објављен 23.04.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке, на интернет страни наручиоца.

                 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту ЗЈН), Предшколска установа „Пчелица“ из Сремске Митровице као наручилац је ДАНА 29.04.2020. године на основу уочене техничке грешке извршила измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку добра, Инвентар за одржавање хигијене дел.број: 14-30/2020 од 29.04.2020. године, те у поглављу V на основу члана 2,става 3   продужава рок за подношење понуда како следи:

Понуду доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- инвентар за одржавање хигијене, ЈН бр.02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.05.2020. године до 09:00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.05.2020.године у 11:00 часова у просторијама Предшколске установе „Пчелица“, објекат Звездица, ул.Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ОБЈАВЉЕНО 29.04.2020. ГОДИНЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.

                                               

                                                                                          ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Бранислав Тадић ( службеник за јавне набавке): ________________________

Дронић Гордана( мед.сестра на прев.здр.заштити): ____________________

Сандра Јовановић ( руководилац ф. rач. послова): __________________                      

236278

Наша химна

јун 2024
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30