Јавне набавке

Главни мени

УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ ТРАЈЕ ОД 07.05.2024. ДО 31.05.2024.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР. 16.

ТЕЛ.-ФАКС. - 022/624-398

Број: 14-17/2020

Дана: 22.04.2020.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2020 [деловодни број Одлуке 14-12/2020] и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2020 [деловодни број Решења 14-13/2020], припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

ЈН.БР.01/2020

Сремска Митровица, април 2020. године

Укупно 82 стране

                                   

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3/82
II Подаци о предмету јавне набавке 4/82

III

Tехничке карактеристике ( спецификација)

5/82
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 15/82
V Упутство понуђачима како да саставе понуду 21/82
VI Образац понуде 32/82
VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 59/82
VIII Образац трошкова припреме понуде 72/82
IX Образац изјаве о независној понуди 73/82
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 74/82

XI

Изјава о кључном техничком и експертском особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара 75/82
XII Изјава понуђача о томе која овлашћена институција контролише здравствено-санитарну, ветеринарску, микробиолошку исправност намирница и прехрамбених производа 76/82
XIII Модел уговора

77/82

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Марко Перичин Камењар број 16

Сремска Митровица

ПИБ 100517362

МАТИЧНИ БРОЈ 08015996

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 8891

 1. 2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки.

 1. 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 01/2020 су ДОБРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

Назив и ознака из општег речника набавки- 15000000-храна,пиће,дуван и сродни     производи

                                                                           03000000- - пољопривредни производи, производи   пољопривредних газдинстава,рибарства,шумарства

 1. 4.ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. 5.КОНТАКТ (лице или служба)

Бранислав Тадић – службеник за јавне набавке

   Е-mail- banetadic1985@gmail.com

   Телефон(факс)- 022-624-398

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. 1.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 01/2020 су ДОБРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ .

         Назив и ознака из општег речника набавки:

 • 15000000 – храна, дуван и сродни производи
 • 03000000 – пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, рибарства, шумарства

Детаљна спецификација добара је дефинисана у одељку III – техничке карактеристике (спецификације).

 1. 2.ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 9 партија

 • партија 1- месо и месне прерађевине, ОРН 15110000

                                                                                 15131000

 • партија 2. – риба, ОРН 15200000

                                        

 • партија 3. - млеко и млечни производи, ОРН 15500000
 • партија 4. - свеже воће и поврће, ОРН 03220000
 • партија 5. - смрзнуто воће и поврће, ОРН 15300000
 • партија 6. - конзервисано воће и поврће, ОРН 15300000
 • партија 7. – јаја, ОРН 03142500
 • партија 8. - хлеб, брашно и остали пекарски производи, ОРН 15811100

                                                                                                   15850000

                                                                                                 15612000

 • партија 9. - роба широке потрошње, ОРН 15800000

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

 1. 1.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 1-МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

            Све намирнице које су предмет јавне набавке број 01/2020. - партија број 1. - месо и месне прерађевине морају бити здравствено исправне што подразумева хигијенску исправност и исправност њиховог састава, ветеринарску исправност и микробиолошку исправност.

          За све артикле (од 1.до 9) са сваком испоруком понуђач је дужан да доставља потврду о обављеној здравственој контроли и исправности намирница (приликом сваке испоруке), док је за пилећа прса и јунећу печеницу неопходно поред напред наведеног доставити и декларацију уз сваку испоруку:

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1. ЈУНЕЋИ БУТ БЕЗ КОСТИ – прва класа, максимално 5% масти, очишћено од везивног масног ткива, већих крвних судова и лимфних чворова килограм 1615
2. СВИЊСКИ БУТ БЕЗ КОСТИ – прва класа, максимално 5% масти, очишћено од везивног масног ткива, већих крвних судова и лимфних чворова, килограм 7705
3. ДИМЉЕНА СВИЊСКА ПЕЧЕНИЦА – 1. класа килограм 494
4. СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ БЕЛО МЕСО СА КОСТИ килограм 2470
5. БАРЕНА ХАМБУРШКА МЕСНАТА СЛАНИНА килограм 665
6. ЈЕТРЕНА ПАШТЕТА 150 г - ЛИМЕНКА комад 3515
7. ПИЛЕЋА ПРСА У ОМОТУ-1. Класа, минимум 55% пилећег филе меса килограм 380
8. СВЕЖИ ПИЛЕЋИ БАТАК И КАРАБАТАК СА КОСТИ килограм 1805

-јетрена паштета свињска-

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача. Испорука за партију свеже месо се врши свакодневно у свих 9 објеката ПУ „Пчелица“ у складу са назнаком у требовању. Време испоруке је у интервалу од 06-11 часова пре подне сваког радног дана, а у складу са достављеним требовањем од стране Наручиоца.

 1. 2.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР 2-РИБА

             Све намирнице које су предмет јавне набавке број 01/2019- партија број 2. – риба, морају бити здравствено исправне што подразумева хигијенску исправност и исправност њиховог састава, ветеринарску исправност и микробиолошку исправност.  

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1.

СМРЗНУТИ ОСЛИЋ ХОКИ без главе, репа и крљушти

килограм 1615
2.

ТУНА КОМАДИЋИ 185г ,месо чврсте конзистенције, не суво, максимално 6% воде са потезом за отварање

комад 665
3.

РИБЉА ПАШТЕТА ОД МОРСКЕ РИБЕ 95 г

комад 3325

 • смрзнути ослић Хоки без главе, репа и крљушти , са сваком испоруком понуђач је дужан да доставља потврду о обављеној здравственој контроли и исправности намирница, декларација.
 • конзервирана туњевина, лименка од 185 грама, комадићи туњевине, декларација (приликом сваке испоруке),
 • рибља паштета од морске рибе туне – лименка од 95 грама, без конзерванса, глутена и додатих адитива, декларација (приликом сваке испоруке) . Паштета мора бити еквивалентна DELICATA паштети од туне.

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђча;

 • Испорука производа из партије риба, није свакодневна али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

 1. 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 3-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Сви артикли из обрасца понуде за партију број 3. (од 1. до 6) морају имати деклaрацију (приликом сваке испоруке), потврду о здравственој исправности (приликом сваке испоруке) .

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1. ПАСТЕРИЗОВАНО МЛЕКО 2,8% м.м литра 28690
2. ЈОГУРТ 2,8% м.м литра 19000
3. ПАВЛАКА 20% м.м   - 0,18л комад 3800
4. КИСЕЛО МЛЕКО 2,8% м.м   - 0,18л комад 1330
5. СИТНИ СИР од 25-35 % м.м   -   500 гр паковање 2850
6. СИРНИ НАМАЗ од 45% м.м   - 100 гр     комад 3515

 • Што се тиче артикла пастеризовано млеко 2,8 мм, Наручиоцу је битна амбалажа у којој ће млеко да доспева, млеко испоручивати обавезно у паковању кеса, битно је де је млеко свеже и да је паковање од 1 литра.

 

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука за производe из партије млеко и млечни производи   углавном није свакодневна, али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

 1. 4.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 4-СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

                  Сви артикли из обрасца понуде за партију број 4. (од 1 до 34.) приликом испоруке морају бити:   -   роба прве класе

-          да су свежи

-          не смеју бити увели, пожутели, ни превише суви, трули или полутрули.

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1. БОРАНИЈА килограм 190
2. БРЕСКВА килограм 950
3. ЗЕЛЕН веза 855
4. ЈАБУКЕ килограм 3800
5. КИВИ килограм 475
6. КАРФИОЛ килограм 665
7. ЗЕЉЕ комад 2185
8. КРАСТАВАЦ килограм 665
9. КРОМПИР килограм 16150
10. КУПУС килограм 11400
11. ЛИМУН килограм 2850
12. ЦРНИ ЛУК килограм 3325
13. МЛАД КРОМПИР килограм 1425
14. БЕЛИ ЛУК килограм 66
15. МЛАДИ ЛУК веза 1140
16. НАРАНЏА килограм 1900
17. ПАПРИКА БАБУРА килограм 475
18. ПАРАДАЈЗ килограм 760
19. ПАСУЉ килограм 1235
20. ВИШЊЕ килограм 285
21. ТИКВИЦЕ килограм 950
22. ТРЕШЊЕ килограм 285
23. ШАРГАРЕПА килограм 3800
24. ШЉИВА килограм 285
25. КИСЕЛИ КУПУС килограм 350
26. ЗЕЛЕНА САЛАТА комад 3325
27. БАНАНЕ килограм 1900
28. МАНДАРИНЕ килограм 665
29. ДИЊЕ килограм 475
30 ЛУБЕНИЦЕ килограм 475
31. БУНДЕВА килограм 95
32. КРУШКА килограм 475
33. КЕЉ килограм 333
34. СОЧИВО килограм 95
35. КАЈСИЈЕ килограм 380

     Наручилац ће захтевати испоруку воћа и поврћа сезонски, да буду свежи у месецима када сазревају и када су доступни ширем тржишту ( што значи да Наручилац неће тражити на пример испоруку вишања и трешања у децембру, него у јуну-августу када им је време зрења)

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаљу на анализу на терет понуђач. Испорука производа из партије свеже воће и поврће, није свакодневна али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

 1. 5.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 5-СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

            Сви артикли из обрасца понуде за партију број 5. (од 1-5) приликом сваке испоруке морају имати одговарајућу деклaрацију. Морају се допремити у смрзнутом стању

РЕД.БР НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1.

ГРАШАК СМРЗНУТИ

килограм 2375
2.

СМРЗНУТИ КУКУРУЗ

килограм 85
3.

СМРЗНУТА БОРАНИЈА

килограм 475
4.

МЕШАНО ПОВРЋЕ ЗА ЂУВЕЧ

килограм 855
5.

СМРЗНУТИ СПАНАЋ

килограм 285

            Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука производа из партије смрзнуто воће и поврће, није свакодневна али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

                                                           

                       

 1. 6.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 6-КОНЗЕРВИСАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

            Сви артикли из обрасца понуде за партију број 6. (од 1. до 8) приликом сваке испоруке морају имати одговарајућу декларацију.

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1.

КИСЕЛИ КРАСТАВАЦ

Конзерва 4200 грама 95
2.

ЦВЕКЛА

Конзерва 4200 грама 314
3.

ЏЕМ-ШИПАК

Кантица 2700 грама 33
4.

ЏЕМ-КАЈСИЈА

Кантица 2700 грама 28
5.

ЏЕМ-МЕШАНИ

Кантица 2700 грама 47
6.

ПАРАДАЈЗ ПИРЕ

Конзерва тежине 4250 грама 170
7.

КОМПОТ ОД БРЕСКВЕ

Конзерва 4200 грама 47
8. КОМПОТ ОД КРУШКЕ Конзерва 4200 грама 47

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука производа из партије конзервисано воће и поврће, није свакодневна, али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

           

 1. 7.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 7-ЈАЈА

Јаја – класе А- тежина Л, морају имати декларацију (приликом сваке испоруке), потврду о здравственој исправности (приликом сваке испоруке) .

РЕД.БР.

НАЗИВ АРТИКЛА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ОКВИРНА КОЛИЧИНА

1.

ЈАЈА класа А- тежина Л

комад

47500

Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука производа из партије јаја, није свакодневна, али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

Са сваком испоруком јаја понуђач је дужан да доставља потврду о обављеној здравственој контроли и исправности намирница (приликом сваке испоруке).

Свако јаје мора бити обележено на начин који је прописан Правилником о квалитету јаја (Сл. гласник РС, бр. 7/2019, 35/2019 и 78/2019. Декларација на паковању мора да садржи датум паковања, класу јаја и тежинску групу, рок трајања, трговачко име или ознаку, начин узгоја кока носиља. Код на јајету мора да садржи број који означава начин узгоја кока носиља. Код на јајету мора да садржи и државу порекла и број фарме на којој су узгајане коке носиље.

 1. 8.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР.8-ХЛЕБ, БРАШНО И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1.

ХЛЕБ ПОЛУ БЕЛИ тип 850   - 500гр

комад 52250
2.

БРАШНО     тип 500 - меко – 25кг

џак 95
3.

ГРИЗ   5кг

џак 47
4.

МАКАРОНЕ (косе) 400гр

паковање 4750
5.

ШПАГЕТЕ   400гр

паковање 3800
6.

ФИДА     400гр

паковање 124
7.

ТАРАНА   400гр

паковање 66
8. ИНТЕГРАЛНА КИФЛА СА СУСАМОМ - 70 грама комад 9025

 • Хлеб – полубели, тип 850, од 500 грама, мора бити свеж и мора имати потврду о исправности на сваких 6 месеци (приликом испоруке)
 • брашно – тип 500, паковано у џаку од 25 килограма, сваки џак мора имати деклaрацију (приликом сваке испоруке) а потврду о исправности на сваких 6 месеци (приликом испоруке)
 • Гриз (пакован у џаку од 5 килограма), макароне, шпагете,фида и тарана морају имати деклaрацију на сваком паковању (приликом сваке испоруке) а потврду о исправности на сваких 6 месеци (приликом испоруке).

            Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука за производ хлеб из партије хлеб , брашно и остали пекарски производи се врши свакодневно у интервалу од 6-7 часова ујутру.

 1. 9.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ БР. 9-РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Сви арткли из обрасца понуде за партију број 9. (од 1 до 47 ) морају бити У ОРИГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ, морају имати декларацију приликом сваке испоруке.

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1. ПАПРИКА СЛАТКА ЦРВЕНА МЛЕВЕНА   100гр паковање 760
2. ВАНИЛ ШЕЋЕР        10гр                     кесица 190
3. СУВИ ЗАЧИН ОД ПОВРЋА   килограм 238
4. ПАЛЕНТА ½ кг паковање 855
5. КВАСАЦ   ½ кг паковање 114
6. КЕКС еквивалент кексу „Авала“ 1кг килограм 1900
7. МЕДЕЊАЦИ     500гр паковање 950
8. ЧАЈНИ КОЛУТИЋИ     800 гр паковање 950
9. ТАНКЕ КОРЕ   ½ кг паковање 285
10. ЧОКОЛАДА ЗА КУВАЊЕ   100гр паковање 137
11. МЛЕЧНИ КАКАО КРЕМ    900гр кантица 285
12. МАРГАРИН ЗА МАЗАЊЕ   250гр – 40-60% м.м-софт паковање 855
13. МАСЛАЦ ЗА МАЗАЊЕ млечни са најмање 82% м.м 250гр паковање 475
14. МАРГАРИН СТОНИ   250г паковање 760
15. ДЕЗЕРТ НА БАЗИ ЖИТА СА СУВИМ ГРОЖЂЕМ, МЕДОМ И ЧОКОЛАДОМ 25гр комад 33250
16. КЕЧАП БЛАГИ ( прва класа) 500гр комад 1900
17. НАПОЛИТАНКЕ-ЛЕШНИК 400гр паковање 1330
18. ПИРИНАЧ (прва класа)   1кг паковање 950
19. ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО   10гр кесица 4750
20. ПУДИНГ (чоколада,ванила,јагода) 1кг килограм 380
21. СИРЋЕ (алкохолно) 1л литар 665
22. СИРЋЕ ЈАБУКОВО 1л литар 855
23. СО ЈОДИРАНА     1кг килограм 427
24. СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 1л литар 3230
25. ЧАЈ ОД НАНЕ килограм килограм 48
26. ЧАЈ ОД ХИБИСКУСА килограм килограм 19
27. ЧАЈ ОД ШИПКА килограм килограм 19
28. ШЕЋЕР 1кг килограм 2945
29. ШЕЋЕР У ПРАХУ   200гр паковање 48
30. КАКАО 100гр паковање 190
31. ОБЛАНДЕ 200гр паковање 285
32. ШЛАГ 1кг килограм 57
33. КУКУРУЗНЕ ПАХУЉИЦЕ   500гр паковање 1425
34. ВИТАМИНСКИ ИНСТАНТ НАПИТАК   1кг паковање 95
35. СОДА БИКАРБОНА     10гр кесица 475
36. ЦИМЕТ 10гр кесица 66
37. КУКУРУЗНО БРАШНО 500гр паковање 270
38. ПЕРШУН   100гр паковање 4
39. ЧОКОЛАДНЕ БАНАНИЦЕ   20 гр комад 2850
40. КЕКС СА ЦИМЕТОМ И ФРУКТОЗОМ БЕЗ ВЕШТАЧКИХ ЗАСЛАЂИВАЧА 1кг килограм 570
41. КЕКС СА КОКОСОМ И ФРУКТОЗОМ БЕЗ ВЕШТАЧКИХ ЗАСЛАЂИВАЧА 1кг килограм 190
42. СУВО ГРОЖЂЕ 100гр паковање 190
43. ОВСИ КЕКС 550г пшенично брашно тип 500, овсене пахуљице, интегрално брашно,сусам,биљна маст,со морска,соја,лецитин натријум бикарбонат паковање 475
44. СУСАМ 100гр паковање 47
45. РОГАЧ – млевени     100гр паковање 28
46. МЕД ЛИВАДСКИ килограм 200

 • артикал под редним бројем 1-паприка слатка црвена треба по квалитету да буде еквивалент „Алева паприци“,
 • артикал под редним бројем 3-суви зачин од поврћа треба по квалитету да буде еквивалент „Зачину Ц“,
 • артикал под редним бројем 6-кекс по квалитету треба да буде еквивалент кексу „Авала“,
 • артикал под редним бројем 10-чоколада за кување мора бити по квалитету чоколада а не какао табла,
 • артикал под редним бројем 11-млечни какао крем по квалитету мора бити еквивалент Ципирипи крему,
 • артикал под редним бројем 15-дезерт на бази жита по квалитету мора бити еквивалент бонжити,
 • артикал под редним бројем 16-кечап благи мора бити прве класе,
 • артикал под редним бројем 18-пиринач мора бити прве класе,
 • артикал под редним бројем 33-кукурузне пахуљице по квалитету мора бити еквивалент корн флексу и мора бити прва класа,
 • артикал под редним бројем 34-витамински инстант напитак по квалитету мора бити екививалент Цедевити,

                Наручилац може у сваком моменту, уколико посумња у исправност испоручених намирница да их пошаље на анализу на терет понуђача.

 • Испорука за производе из партије роба широке потрошње није свакодневна, али је понуђач дужан да је изврши у складу са назнаком у требовању.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

                

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то.

 1. 1)ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР

( члан 75. став 1. тачка 1) Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица и предузетнике - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

 1. 2)ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ

(члан 75. став 1. тачка 2) Закона )

ДОКАЗ: ( доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда )

 • за правна лица - Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих

 • за предузетнике и физичка лица - Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

 1. 3)Брисана (Измена и допуна закона о јавним набавкама „Сл. Гласник Рс“, број 68/15).

 1. 4)ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КОЈА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ

(члан 75 став 1. тачка 4) Закона )

ДОКАЗ: ( доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

 • за правна лица , предузетнике и физичка лица - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

 1. 5)ДА ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(члан 75. став 1. тачка 5) Закона)

ДОКАЗ

 • Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину да објекат испуњава ветеринарско санитарне услове - за храну животињског порекла или извод из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину или потврда о упису објеката у Централни регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-за робу која подлеже надлежности овог министрства( уколико понуђач није произвођач овакво решење доставља за произвођача и то само за партије 1-месо и месне прерађевине, 3-млеко и млечни производи и 8-хлеб,брашно и остали пекарски производи)

 1. 6)ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.

(члан 75 став 2. Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица , предузетнике и физичка лица - Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде- мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом ( изјава је дата у поглављу X – страна 76/84 конкурсне докуменатације )

v  У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, лице које је уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде односно пријаве да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама већ само да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона о јавним набавкама и то:

 1. 1)ДА РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ И ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ - да није био у блокади дуже од 10 дана за последњих 1 годину пре дана објављивања јавног позива

 

ДОКАЗ

 • Потврда НБС о броју дана неликвидности ( мора бити издата после објављивања јавног позива и мора да покрива период годину дана пре објављивања јавног позива)

 1. 2)ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

 

ДОКАЗ

 • Изјава попуњена, потписана и оверена печатом о кључном техничком и експертском особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара ( Изјава је дата у поглављу XI - конкурсне документације)

 1. 3)ДА ДОКАЖЕ КО ВРШИ КОНТРОЛУ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА

ДОКАЗ

 • Изјава понуђача о томе која овлашћена институција контролише здравствено-санитарну исправност, ветеринарску и микробиолошку исправност намирница и прехрамбених производа уз прилагање важећег Уговора са овлашћеном институцијом која врши контролу здравствене исправности. ( Изјава је дата у поглављу XII конкурсне документације)

 1. 4)ДА ПОНУЂАЧ ИМА ИМПЛЕМЕНТИРАН НАССР СТАНДАРД

ДОКАЗ

 • Важећи сертификат HACCP – којим потврђује да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у складу са чл. 47. Закона о безбедности хране ( „Сл. гласник РС, број 41/2009. Сертификат HACCP треба да буде достављен на српском језику, а уколико је сертификат издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни језик.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача..

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1. Тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. .

ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора испунити обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) - 4) Закона а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1 тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова .

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

НАПОМЕНА

           Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаа за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

           Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

           Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

           Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

           Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

           Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

           Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

                                   

*ВАЖНА НАПОМЕНА: ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА   ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА*

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни страни језик.   

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- намирнице за припрему хране ЈН бр.01/2020, за партију број _______(навести број партије) - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.05.2020.године до 09:00 часова .

Отварање понуда ће се обавити дана 25.05.2020. године, у 12:00 часова, часова, у просторијама Предшколске установе „Пчелица“ , објекат „Звездица“ , Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица у присуству овлашћених представника понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

 • Образац понуде ( поглавље VI конкурсне документације- страна32/82 ) за партију односно партије за које подноси понуду.
 • Образац структуре цена са упутством како да се попуни(поглавње VII конкурсне документације- страна 59/82 ) за партију односно партије за које подноси понуду.

 • Образац изјаве о независној понуди( поглавље IX конкурсне документације- страна 73/82 )
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2( поглавње X конкурсне документације- страна 74/82 )
 • Изјава о кључном техничком и експертском особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет испоручених добара ( поглавље XI конкурсне документације- страна   75/82)
 • Изјава понуђача о томе која овлашћена организација институција контролише здравствено-санитарну,ветеринарску и микробиолошку исправност намирница и прехрамбених производа ( поглавље XII конкурсне документације- страна 76/82 ) уз обавезно достављање доказа као што је важећи уговор о вршењу наведених услуга овлашћене институције
 • Модел уговора( поглавње XIII конкурсне документације- страна 77/82)
 • Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75
 • Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76
 • Споразум групе понуђача –само у случају када се подноси заједничка понуда

Сви обрасци и модел уговора који су саставни део понуде попуњавају се, потписују од стране овлашћеног лица понуђача и оверавају печатом.

Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране овлашћеног лица понуђача и оверава пречатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно .

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица, са назнаком:

 • „Измена понуде за јавну набавку добара- намирнице за припрему хране, ЈН бр.01/2020 , за партију број .........- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Допуна понуде за јавну набавку добара- намирнице за припрему хране, ЈН бр.01/2020 , за партију број .........- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Опозив понуде за јавну набавку добара- намирнице за припрему хране, ЈН бр.01/2020 , за партију број .........- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- намирнице за припрему хране, ЈН бр.01/2020, за партију број .........- НЕ ОТВАРАТИ” и

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. ( за сваку партија)

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора односно:

-          понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

-          понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

-          понуђачу који ће издати рачун,

-          рачуну на који ће бити извршено плаћање,

-          обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити једном месечно, за испоруке у претходном месецу, а на основу пријема рачуна/фактуре.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријемa рачуна/фактуре .

Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета

Извршилац се обавезује да врши испоруку наведених добара одговорно и у складу са стандардима и нормативима за предметна добра.

Минимални гарантни рок за испоручене прехрамбене производе мора одговарати произвођачким декларацијама.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Понуђач је обавезан да предмет набавке испоручи у сваки од 9 објеката Предшколске установе „Пчелица“ од којих су 7 у Сремској Митровици, 1 у Лаћарку и 1 у Мачванској Митровици. Објекти се налазе на следећим адресама:

 • Објекат „Звездица“, Марко Перичин Камењар 16, Сремска Митровица,
 • Објекат „Бубамара“, Матије Хуђи бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Цврчак“, Матије Хуђи бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Лептирић“, Уроша Стојшића бб, Сремска Митровица,      
 • Објекат „Маја“, Деканске баште бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Маслачак“, Булевар Константина Великог 10, Сремска Митровица,
 • Објекат „Ђурђевак“, Фрушкогорска бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Лане“, Дарка Вељановића бб, Мачванска Митровица,
 • Објекат „Чуперак“, Школска бб, Лаћарак

Испорука се врши сукцесивно.

Рок испоруке је максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку.

Други посебни захтеви садржани су у опису добара у техничкој спецификацији.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Код свих партија потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цена.У случају да неко поље са ценом остане празно, тј. да није дата цена за неки производ из партије, понуда у целости неће бити узета у разматрање.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Након закључења уговора цене свих производа за свих 9 партија су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора (годину дана).

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Изабрани понуђач се обавезује да у моменту закључења уговора, а најкасније до прве испоруке, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

            Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности од годину дана од дана закључења Уговора с тим да мора важити још најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

            Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

           Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

            Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

            Не достављање банкарске гаранције има за последицу раскид Уговора.

            Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца- Марко Перичин Камењар број 16, електронске поште на e-mail banetadic1985@gmail.com или факсом на број 022-624-398] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01/2019

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

                                                                                                                              

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

         Уколико две или више понуада имају исту најнижу понуђену цену наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступсња наручиоца противно одредбама овог закона.

            Захтев за заштиту права подноси се   наручиоцу, копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail banetadic1985@gmail.com, факсом на број 022-624-398 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручила исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109. Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона .

O поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.       

Као доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован);

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

            Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-о-uplati-republickedministrativne-таkse.html

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1- МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. 3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 1. 4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

Назив учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди
Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирнице за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020 , партија бр.1-месо и месне прерађевине

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 1 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.1

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2- РИБА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 1. 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020 , партија број 2 -риба

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 2 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.2

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3- МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020 ,партија бр.3-млеко и млечни производи

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана.(максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Образац понуде за партију бр. 3 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.3

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4 – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 1. 4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирнице за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020 , партија број 4- свеже воће и поврће

 

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

НАПОМЕНА

Образац понуде за партију бр. 4 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.4

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5- СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

Назив учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020 ,партија бр.5- смрзнуто воће и поврће

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања:до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

НАПОМЕНА

Образац понуде за партију бр. 5 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.5

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 6- СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020, партија бр.6-смрзнуто воће и поврће

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања:до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана(максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 6 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.6

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 7 - ЈАЈА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

 

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди

Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добара-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020, партија бр.7 - јаја

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања:до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 7 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.7

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 8 – ХЛЕБ,БРАШНО И ОСТАЛИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње               д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођач

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

Назив учесника у заједничкој понуди

Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди
Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добара-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020, партија бр.8-хлеб,брашно и остали пекарски производи

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 8 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.8

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 9 – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку_________________– [навести предмет јавне набавке], ЈН број __________

 1. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 • Назив понуђача__________________________________________________________
 • Седиште и адреса понуђача _______________________________________________
 • Матични број понуђача___________________________________________________
 • Порески идентификациони број ____________________________________________
 • Особа за контакт_________________________________________________________
 • Телефон:________________________________________________________________

           

 • Телефакс:_______________________________________________________________
 • Електронска пошта_______________________________________________________
 • Број рачуна понуђача и назив банке_________________________________________
 • Лице овлашћено за потписивање уговора____________________________________

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) Самостално

Б) Са подизвођачем

Ц) Као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА

а) микро       б) мало             ц) средње              д) велико         е) предузетник

(заокружити)

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

Број (ПИБ)

Особа за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац (табела) копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

Назив учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди
Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди (ПИБ)

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

добра-намирница за припрему хране, број набавке ЈН 01/2020, партија бр.9 – роба широке потрошње

Укупна цена без ПДВ-а________________________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом________________________________динара

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема фактуре .

Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке.________________дана (максимално 3 дана од дана пријема захтева за испоруку )

Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                   Понуђач

                                                          М. П

____________________________                                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде за партију бр. 9 је у свему дат према техничкој спецификацији за партију бр.9

У цену су урачуната сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спречи оштећење или губитак робе као и трошкови транспорта .

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебнo.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ    

 1. 1.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.1

За јавну набавку број 01/2020.

ПРЕДМЕТ ЈН

Јед. мере

Количина

Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 (4 x 3) 7 (5x3)
ЈУНЕЋИ БУТ БЕЗ КОСТИ килограм 1615
СВИЊСКИ БУТ БЕЗ КОСТИ килограм 7705
ДИМЉЕНА СВИЊСКА ПЕЧЕНИЦА килограм 494
СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ БЕЛО МЕСО СА КОСТИ килограм 2470
БАРЕНА ХАМБУРШКА СЛАНИНА килограм 665
ЈЕТРЕНА ПАШТЕТА 150 г комад 3515
ПИЛЕЋА ПРСА У ОМОТУ-1. Класа, минимум 55% пилећег филе меса килограм 380
СВЕЖ ПИЛЕЋИ БАТАК И КАРАБАТАК СА КОСТИ – 1. класа килограм 1805

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.2

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена безПДВ-а Укупна цена са ПДв-ом
1 2 3 4 5 6 (4 x 3) 7(5 x 3)

СМРЗНУТИ ОСЛИЋ ХОКИ – без главе репа и крљушти

килограм 1615
ТУНА КОМАДИЋИ 185 грама комад 665

РИБЉА ПАШТЕТА ОД МОРСКЕ РИБЕ 95 грама

комад 3325

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 3.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.3

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДв-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7( 5 x 3 )
ПАСТЕРИЗОВАНО МЛЕКО 2,8% м.м литра 28690
ЈОГУРТ 2,8% м.м литра 19000
ПАВЛАКА 20% м.м   - 0,18л комад 3800
КИСЕЛО МЛЕКО 2,8% м.м   - 0,18л комад 1330
СИТНИ СИР од 25-35 % м.м   -   500г паковање 2850
СИРНИ НАМАЗ од 45% м.м   - 100г     комад 3515

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.4

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 ( 5 x 3 )

БОРАНИЈА

килограм 190

БРЕСКВА

килограм 950

ЗЕЛЕН

веза 855

ЈАБУКЕ

килограм 3800

КИВИ

килограм 475

КАРФИОЛ

килограм 665

ЗЕЉЕ

комад 2185

КРАСТАВАЦ

килограм 665

КРОМПИР

килограм 16150

КУПУС

килограм 11400

ЛИМУН

килограм 2850

ЦРНИ ЛУК

килограм 3325

МЛАД КРОМПИР

килограм 1425

БЕЛИ ЛУК

килограм 66

МЛАДИ ЛУК

веза 1140

НАРАНЏА

килограм 1900

ПАПРИКА БАБУРА

килограм 475

ПАРАДАЈЗ

килограм 760

ПАСУЉ

килограм 1235

ВИШЊЕ

килограм 285

ТИКВИЦЕ

килограм 950

ТРЕШЊЕ

килограм 285

ШАРГАРЕПА

килограм 3800

ШЉИВА

килограм 285

КИСЕЛИ КУПУС

килограм 350
ЗЕЛЕНА САЛАТА комад 3325

БАНАНЕ

килограм 1900

МАНДАРИНЕ

килограм 665

ДИЊЕ

килограм 475

ЛУБЕНИЦЕ

килограм 475

БУНДЕВА

килограм 95
КРУШКЕ килограм 475
КЕЉ килограм 333
СОЧИВО килограм 95
КАЈСИЈЕ килограм 380

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 5.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.5

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДв-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДв-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 ( 5 x 3 )

ГРАШАК СМРЗНУТИ

килограм 2375

СМРЗНУТИ КУКУРУЗ

килограм 85

СМРЗНУТА БОРАНИЈА

килограм 475

МЕШАНО ПОВРЋЕ ЗА ЂУВЕЧ

килограм 855

СМРЗНУТИ ШПАНАЋ

килограм 285

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.6

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 ( 5 x 3 )

КИСЕЛИ КРАСТАВАЦ

Конзерва од 4200 грама 95

ЦВЕКЛА

Конзерва од 4200 грама 314

ЏЕМ-ШИПАК

Кантица од 2700 грама 33

ЏЕМ-КАЈСИЈА

Кантица од 2700 грама 28

ЏЕМ-МЕШАНИ

Кантица од 2700 грама 47
ПАРАДАЈЗ ПИРЕ Конзерва од 4250 грама 170
КОМПОТ ОД БРЕСКВЕ Конзерва од 4200 грама 47
КОМПОТ ОД КРУШКЕ Конзерва од 4200 грама 47

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 7.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.7

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 ( 5 x 3 )

ЈАЈА класа А-Л

комад 47500

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум М.П. Потпис понуђача
     

 1. 8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.8

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДв-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 (5 x 3 )
ХЛЕБ ПОЛУБЕЛИ тип 850 -   500 гр комад 52250
БРАШНО     тип 500 - меко – 25кг џак        95

ГРИЗ   5кг

џак 47
МАКАРОНЕ (косе) 400гр паковање 4750
ШПАГЕТЕ   400г паковање      3800

ФИДА     400гр

паковање 124
ТАРАНА 400гр паковање 66
ИНТЕГРАЛНА КИФЛА СА СУСАМОМ 70 грама

комад

9025

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 4) са траженим количинама( колона 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом( колона 5) са траженим количинама( колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум

____________________

М.П.

Потпис понуђача

____________________

 1. 9.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за партију бр.9

За јавну набавку број 01/2020.

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДв-а Јединична цена са ПДв-ом Укупна цена без ПДв-а Укупна цена са ПДв-ом
1 2 3 4 5 6 ( 4 x 3 ) 7 ( 5 x 3 )
ПАПРИКА СЛАТКА ЦРВЕНА МЛЕВЕНА   100г паковање 760
ВАНИЛ ШЕЋЕР         10г                     кесица 190
СУВИ ЗАЧИН ОД ПОВРЋА   килограм 238
ПАЛЕНТА ½ кг паковање 855
КВАСАЦ   ½ кг паковање 114
КЕКС килограм 1900
МЕДЕЊАЦИ     500г паковање 950
ЧАЈНИ КОЛУТИЋИ - 1 килограм паковање 950

ТАНКЕ КОРЕ   ½ кг

паковање 285
ЧОКОЛАДА ЗА КУВАЊЕ   100г паковање 137
МЛЕЧНИ КАКАО КРЕМ    900 г кантица 285
МАРГАРИН ЗА МАЗАЊЕ   250г – 40-60% м.м паковање 855
МАСЛАЦ ЗА МАЗАЊЕ млечни са најмање 82% м.м 250г паковање 475
МАРГАРИН СТОНИ   250г паковање 760
ДЕЗЕРТ НА БАЗИ ЖИТА СА СУВИМ ГРОЖЂЕМ,МЕДОМ И ЧОКОЛАДОМ 25г комад 33250
КЕЧАП БЛАГИ ( прва класа) 500г комад 1900
НАПОЛИТАНКЕ-ЛЕШНИК 400г паковање 1330
ПИРИНАЧ(прва класа)   1кг паковање 950
ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО   10г кесица 4750
ПУДИНГ (чоколада,ванила,јагода) 1кг килограм 380
СИРЋЕ(алкохолно) 1л литар 665
СИРЋЕ ЈАБУКОВО 1 л литар 855
СО ЈОДИРАНА     1кг килограм 427

СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ   1л

литар 3230
ЧАЈ ОД НАНЕ килограм килограм 48
ЧАЈ ОД ХИБИСКУСА килограм килограм 19
ЧАЈ ОД ШИПКА килограм килограм 19

ШЕЋЕР, 1 кг

килограм 2945
ШЕЋЕР У ПРАХУ   200гр паковање 48

КАКАО 100г

паковање 190
ОБЛАНДЕ 200Г паковање 285

ШЛАГ 1кг

килограм 57
КУКУРУЗНЕ ПАХУЉИЦЕ   500г паковање 1425
ВИТАМИНСКИ ИНСТАНТ НАПИТАК   1кг паковање 95
СОДА БИКАРБОНА     10г кесица 475

ЦИМЕТ 10г

кесица 66
КУКУРУЗНО БРАШНО 500г паковање 270

ПЕРШУН   100г

паковање 4