Јавне набавке

Главни мени

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР.16.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:14- 24 /2020

Дана: 23.04.2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/2020[деловодни број Одлуке 14-19/2020 од 23.04.2020.године] и Решења о образовању комисије за јавну набавку 02/2020 [деловодни број Решења 14-20/2020 од 23.04.2020.године], припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ БРОЈ 02/2020

ДОБРА – ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Сремска Митровица, април 2020. године

Укупно 44 стране

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I

Општи подаци о јавној набавци 3/44

II

Подаци о предмету јавне набавке 4/44

III

Техничке карактеристике ( спецификације) 5/44
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

11/44

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду 17/44

VI

Образац понуде 29/44
VII

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама

38/44

VIII

Образац трошкова припреме понуде 40/44

IX

Образац изјаве о независној понуди 41/44

X

Модел уговора 42/44

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. 1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Марко Перичин Камењар број 16, Сремска Митровица

Матични број – 08015996

Шифра делатности – 8891

ПИБ 100517362

ЈБКЈС: 08965

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 02/2020 су ДОБРА-ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

4. ЦИЉ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

5. КОНТАКТ(ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Бранислав Тадић –службеник за јавне набавке

Телефон (факс) 022/624-398, локал 111.

Е-mailbanetadic1985@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 02/2020 су ДОБРА - ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Ознака из општег речника набавке – 24000000

 1. 2.ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Врста добара: средства за одржавање хигијене

Квалитет: понуђач је дужан да приликом испоруке добара наручиоцу достави производе у оригиналним паковањима са декларацијом произвођача и јасно назначеним роком трајања код производа који томе подлежу. Сва хемијска средства за одржавање хигијене ( чишћење и дезинфекцију ) морају имати упутство за употребу на српском језику.

Количина и опис добара: добракојасу предмет уговора дата у спецификацију у погледу количине су оквирне потребе наручиоца са могућим одступањима.

 

Р.Б.

НАЗИВ АРТИКЛА

ЈЕД.МЕРЕ

КОЛ.

ОПИС

1. Тeчно абразивносредство Комад 285 Паковање 500 млСастав:5-15% anjonskisurfaktanti,<5%   nejonskisurfaktanti, sapun, parfem, Limonene, Benzisothiazolinone, Gеraniol.                           Садржајповршинскиактивнематерије 5-6%, пХвредност 10-11
2. Течно средство за избељивање рубља, варикина литар 1235 Паковање од 1л, Састав: растворнатријумхипохлорита, 5% активногхлора.Садржајповршинскиактивнематерије 5-6%
3. Средство за чишћење тоалета у гелу Комад 1330 Паковање од 750мл,Састав:<5% nejonskisurfaktanti, <5% fosforna kiselina,limunska kiselina miris.пХ вредност 2-3, садржај киселине 5-6%, садржај површински активне материје 9-10%
4. Концентровано средство за прање и чишћење подних површина Комад 465 Паковање од 1л, Састав: 5-15% nejonskog surfaktanta, < 5% anjonskogsurfaktanta,Parfum,ButylphenylMethylpropional,HexylCinnamal,Citronellol, Methylchloroisothiazolinone,Linalool,Methylisothiazolinone,Glutaral,Octylisothiazolinone.Садржај површински активне материје 5-6%, пХ вредност 6-7.
5. Средство за одржавање паркета и ламината Комад 475 Паковање од 1 л ,Састав : < 5%anjonskihsurfaktanata, < 5%nejonskihsurfaktanata,Methylchloroisothiazolinоne,Methylisothiazolinоne,miris,boja. Садржај површински активне материје4-5%,пХвредност 7-8.
6. Жице за прање судова Комад 332 Inox жица од нерђајућег челика спирална, 18 грама
7. Спреј за уништавање инсеката Комад 57 Паковање од 400 мл
8. Магичнекрпе Комад 427 Фине крпе за одржавање равних и глатких површинамин 30x30 цм
9. Освеживач просторија Комад 190 Паковање 19 мл .Са струјном утичницом, за дезинфекцију ваздуха
10. Течнисапун Комад 475 Паковање од 1л. Антибактеријски течни сапунСастав: Sadržiaktivnesupstance: 0,02% hlorheksidindiglukonata, 0,5% persirćetnekiselinei 0,8% vodonikperoksida. Ostalo: anjonskisurfaktant<5%,amfoternisurfaktant<5%, nejonskisurfaktant<1%,etilalkohol,glicerin,miris.пХ вредност 5-6, садржај површински активних материја 7-8%, садржајNaCl 1-2%.
11. Средство за дезинфекцију руку и површина Комад 150 Паковање од 1л, Састав:sadržiaktivnesupstance: 20% propan-2-ol, 0,3% persirćetnakiselina, 0,5% vodonikperoksid. пХ вредност 5-6.
12. Концентровано течно средствозачишћење и дезинфекцију подова Комад 100 Паковање од 1л, Састав:sadržiaktivnesupstance: 1% kvaternarnaamonijumjedinjenja, benzil-C12-16 alkildimetil, hloridi (benzalkonijumhlorid), etanol   0,5%, persirćetnakiselina 0,3%, vodonikperoksid 0,5%. Ostalo: nejonskisurfaktant<5%, limunskakiselina, miris, boja. пХ вредност 4-5.
13. Детергент запрање посуђа са дезинфицијенсом Комад 100 Паковање од 1л, Састав:Sadržiaktivnesupstance: 0,5% persirćetnakiselina, 0,8% vodonikperoksid.Ostalo:anjonskisurfaktant<5%, nejonskisurfaktant<5%, konzervans, miris, boja. Садржај површински активних материја 8%, пХвредност 4-5, садржај водоник пероксида 0,8%, садржај укупних киселина 0,5%
14. Детерџент за ручно прање посуђа Комад 1425 Паковање од 1л, Састав:anjonskisurfaktant 5-15%,amfоternisurfaktant<5%,konzervans,miris,boja. Садржи: 2,4-dimetilcikloheks-3-en-karbaldehid.Садржај површински активних материја 16-17%, пХ вредност 9-10,садржај NaCl<1%
15. Крема за руке са глицерином Комад 380 Паковање од 100 мл са камилицом и витамином е
16. Тоалет папир Комад 19950 Бели, двослојни, 100% целулоза, мин 60грама
17. Сунђер за судове велики са абразивом Комад 1187 Димензије 12x9x3cm, састоји се из основног дела и абразива који служи за чишћење јаче запрљаних површина
18. Трулекс крпа Комад 1187 Паковање 3/1. За прање, брисање, величина 18x20цм
19. Средство запрање и рибање, против каменца Комад 475 Паковање 1 л,Састав: <5% нејонскисурфактант, 5-15% киселине,боја,мирис. Садржај површински активне материје 4-5, пХ вредност 2-3, садржај укупних киселина 6-7%
20. Гумене рукавице Пар 475 Материјал: постава памук, непромочиве 8-11 или М-Л, за вишекратну употребу
21. Средство за прање прозора са алкохолом Комад 380 Сапумпицом, паковањеод 750млСастав: <5% anjonskisurfaktanti,miris (Limonene)Садржајповршинскиактивнематерије<1 %,пХвредност 7-8, садржајетилалкохола 13-14%
22. Освеживач WC шоље у гелу Комад 522 Паковање 55 мл. Са корпицом
23. Прашак за веш Пак 47 Паковање 10 кг,Састав:5-15% anjonskisurfaktanti,izbeljivači na bazi kiseonika, <5% nejonskisurfaktanti,sapun,polikarboksilati,fosfonati, enzimi,optička belila,mirisi.Садржај површински активне материје 8-9%
24. Папирни убруси, двослојни, бели Комад 10450 Бели, двослојни, мин 130 грама
25. Средство за одгушивање цеви Комад 142 Паковање од 1л,Састав: 15-30% NaOH. Садржај површински активне материје 18-19%, пХ вредност 12-13
26. Штапови (продужени) запајалице Комад 28 Мин 1,5 мет
27. Партвиш четка Комад 142 Четке за чишћење подова без штапа
28. Штапови за четке и бриска Комад 285 Пластични, дугачки са навојима са могућношћу стављања на четке и бриска, дужина дршке мин 120 цм
29. Бриско уложак Комад 427 Са кончаним ресама тежина улошка мин 200 грама
30. Лопатица за смеће Комад 38 Пластичне,веће
31. Канте забриска Комад 76 Четвртаста, са точкићима са оцеђивачем
32. Кофезаводу Комад 47 Пластичне, величинеод 10 л
33. Кофе за воду Комад 47 Пластичне, величинеод 5л
34. Метла са дршком Комад 38 Садугачкомдрвеномдршком, мин 4х шивена
35. Пајалица за прашину Комад 47 Садугачкомдршком мин 1,1 мет
36. Канта педалка Комад 57 Са поклопцем, величине од 18 л
37. Шкафови за прање играчака Комад 38 Овални облик, пластични, величине 30л
38. Корпе папируше Комад 38 Канта за смеће без поклопца
39. Нокшир за децу Комад 47 /
40. Универзални чеп за судоперу Комад 28 /
41. Четке за ве-це шоље Комад 57 Пвц са постољем
42. Крпе за под, величине 70x100 Kомад 332 /
43. Четке за рибање Комад 9 Рибаћечеткезаподове са навојем
44. Кухињска убрус ролна Пак. 950 Паковање 2/1 двослојни, 100% целулоза, димензије не мање од 23 x 22 цм
45. Отирач Комад 19 Пластика или гума , 70x100 цм
46. Средство за одмашћивање Комад 190 Паковање 750 мл са пумпицом, Састав: <5% nejonskihtenzida,konzervans(Methylisothiazolinone,Methylchlorisothiazolinone), boja,miris.Садржај површински активне материје 4-5%, пХ вредност 10-11%, садржај слободних алкалија <1%
47. Метлица (мала) Комад 23 Са кратком дрвеном дршком
48. Четке за флаше Комад 47 Пластичне (веће)
49. Прашко Комад 47 Са кратком дршком
50. Средство за одмашћивање у спреју Комад 47 За одмашћивање хауба (аспиратора) у кухињи
51. Клобучни папир Паковање 57 Паковање од 1кг
52. Тушијере Комад 28 Пластична посуда са поклопцем величине 50 л
53. Вакум гума Комад 14 Вакум гума за одгушивање судопера
54. Сона киселина Комад 475 Паковање од 1л                                          
55. Кеса за усисивач Комад 95 Кеса за усисивач од платна
56. Корпе за одлагање играчака Комад 285 Пластичне
57. Кесе за смеће Ком 17100 Кесе за смеће димензије 40*70
58. Џакови за смеће Ком 2280 Џакови за смеће димензије 80*110

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

                            

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 1 И СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то.

 1. 1)дајерегистрованкоднадлежногоргана, односноуписануодговарајућирегистар(члан 75 став 1. тачка 1) Закона )

ДОКАЗ:

 • за правна лица и предузетнике ИзводизрегистраАгенцијезапривреднерегистре, односноизводаизрегистранадлежногПривредногсуда ( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације )
 1. 2)даон ињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, кривичнаделапротивживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре;

(члан 75 став 1. тачка 2) Закона )

ДОКАЗ: (доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

 • за правна лица - Изводизказненеевиденције, односноуверењаосновногсудана чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано занекоодкривичнихделапротивпривреде, кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре;

                               Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

                               Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ( мења их Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације )

 • за предузетнике и физичка лица- Изводизказненеевиденције, односноуверењанадлежнеполицијскеуправеМинистарстваунутрашњихпословакојим се потврђуеј дапонуђач нијеосуђиванзанекоодкривичнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре;( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и Закона - поглавље VII конкурсне документације )

 1. 3)дајепонуђач измириодоспелепорезе, доприносеидругејавнедажбинеускладусапрописимаРепубликеСрбијеилистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији;

(члан 75 став 1. тачка 4) Закона )

ДОКАЗ: ( доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

 • правно лице, физичко лице, предузетник- УверењеПорескеуправеМинистарствафинансијаипривредедаје понуђач измириодоспелепорезеидоприносеиуверењанадлежнелокалнесамоуправедајеизмириообавезепоосновуизворнихлокалнихјавнихприхода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације( мења га Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације ))
 1. 4)да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитити на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

(члан 75 став 2 )

ДОКАЗ:

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштитити на раду, запошљавању и условима рада ,заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - поглавље VII конкурсне документације

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ

Додатни услови:

1. Понуђач мора да има успостављен систем ISO 9001 , ISO 14001

Доставити фотокопију важећих сертификата

2. Да понуђач у последњe две године од дана објављивања јавног позива није био у блокади

Доставити потврду НБС-а о броју дана неликвидностииздатупоследанаобјављивањајавногпозива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.).

3.   Понуђачи морају да поседују најмање 1 теретно доставно возило.

Доставити фотокопију саобраћајне дозволе или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања. Уколико понуђачи достављају уговор о закупу доставног возила неопходно је да уз исти достави и фотокопију саобраћајне дозволе.

4. Понуђач мора да достави уз понуду извештај о испитивању акредитоване лабораторије за артикле под редним бр. 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,19,21,23,25,46.

Доставити фотокопије тражених извештаја о испитивању акредитоване лабораторије у циљу утврђивања да ли производи задовољавају минимум тражених састава и карактеристика.

Наручилац задржава право да од понуђача, пре доношења одлуке о додели уговора, тражи на увид оригинал или оверену копију извештаја о испитивању.

5. Понуђач мора да има решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за артикле под редним бр.10,11,12,13.

Доставити фотокопију тражених решења из којих се види активна супстанца садржана у биоцидном производу.

              

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА( поглавље VII конкурсне документације ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом.

Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (поглавље VII конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље VII конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

           Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

             Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

             Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност додатнних услова заучешће у поступку предметне јавне набавке наведних

у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује:

- Услов под редним бројем 1.понуђач доказује достављањем неоверене фотокопије

тражених сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001и HACCP SISTEM.

- услов под редним бројем 2. Понуђач доказује достављањем фотокопије саобраћајне дозволе или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања. Уколико понуђачи достављају уговор о закупу доставног возила неопходно је да уз исти достави и фотокопију саобраћајне дозволе.

- Услов под редним бројем 3. понуђач доказује достављањем извештаја о испитивању

за ставке под редним бројевима: 1,2,3,4,5,11,16,18,20,22, и 43,, наведених у поглављу

II конкурсне документације;

- Услов под редним бројем 4. понуђач доказује достављањем фотокопије решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за артикале под редним бр.10, 11, 12, 13 наведеног у поглављу II конкурсне документације.

Пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, наручилац задржава право да од

понуђача тражи оригинале докумената (ивештаје о испитивању и декларације) и узорке

на увид.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођаћем у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона.

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да достави ИЗЈАВУ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА ( поглавље VII конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора испунити обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) а додатне услове испуњавају заједно.

Ако понуду подноси група понуђача доставља се ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА (поглавље VII конкурсне документације) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред докумената на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- инвентар за одржавање хигијене, ЈН бр.02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.05.2020. године до 09:00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 04.05.2020.године у 11:00 часова у просторијама Предшколске установе „Пчелица“, објекат Звездица, ул.Марко Перичин Камењар бр.16, Сремска Митровица.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

 • Образац понуде ( поглавље   VI конкурсне документације)
 • Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона ( поглавље   VII конкурсне документације)
 • Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76
 • Образац изјаве о независној понуди ( поглавље   IXконкурсне документације)
 • Модел уговора ( поглавље   Xконкурсне документације)

Сви обрасци и модел уговора који су саставни део понуде попуњавају се потписују од стране овлашћеног лица понуђача и оверавају печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Марко Перичин Камењар број 16 Сремска Митровица, са назнаком:

 • „Измена понуде за јавну набавку добара – инвентар за одржавање хигијене,ЈН бр.02/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Допуна понуде за јавну набавку добара- инвентар за одржавање хигијене,ЈН бр.02/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Опозив понуде за јавну набавку добара- инвентар за одржавање хигијене,ЈН бр.02/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
 • „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- инвентар за одржавање хигијене,ЈН бр.02/2020- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова( попунити Изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона- поглавље VII конкурсне документације)

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона као и друге податке које је Наручилац одредио и то податке о:

 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 4. понуђачу који ће издати рачун,
 5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова ( попунити изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75 Закона- поглавље VII конкурсне документације)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

         Плаћање се врши по извршеној испоруци у року до 45 дана од дана када је наручилац примио фактуру коју је понуђач претходно регистровао у Централни регистар фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

           Понуђач је дужан да испостави збирну фактуру са приложеним потписаним отпремницама једном месечно.

Плаћање за испоручена добра се врши једном месечно и то за добра испоручена у претходном месецу, а на основу пријема рачуна/фактуре.

Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета

Квалитет понуђених добара која се испоручују, мора у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, понуђач је дужан да гарантује за квалитет испоручених добара.

Добра морају бити I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама садржаним у:

 1. Закону о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,92/11,93/12),
 2. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласникРС“, бр. 92/11),
 3. Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),
 4. Правилник о регистру хемикалија ("Сл. Гласник РС", бр. 23/10 и 40/10),
 5. Правилнику о начину на који се врши процена безбедности хемикалије и садржини извештаја о безбедности хемикалије ("Сл. гласникРС", бр. 37/11),
 6. Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа ( "Службени гласник РС", бр. 59/10, 25/11 и 5/12),
 7. Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 92/2011),
 8. Правилнику о детерџентима („Сл. гласник РС“, бр. 40/2010 и 5/2012).

 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Понуђач је обавезан да предмет набавке испоручи у сваки од 9 објеката Предшколске установе „Пчелица“ од којих су 7 у Сремској Митровици, 1 у Лаћарку и 1 у Мачванској Митровици. Објекти се налазе на следећим адресама:

 • Објекат „Звездица“, Марко Перичин Камењар 16, Сремска Митровица,
 • Објекат „Бубамара“, Матије Хуђи бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Цврчак“, Матије Хуђи бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Лептирић“, Уроша Стојшића бб, Сремска Митровица,      
 • Објекат „Маја“, Деканске баште бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Маслачак“, Булевар Константина Великог 10, Сремска Митровица,
 • Објекат „Ђурђевак“, Фрушкогорска бб, Сремска Митровица,
 • Објекат „Лане“, Дарка Вељановића бб, Мачванска Митровица,
 • Објекат „Чуперак“, Школска бб, Лаћарак

Рок испоруке је максимално 4 дана од дана пријема захтева за испоруку.

Испорука се врши сукцесивно.

Други посебни захтеви садржани су у опису добара у техничкој спецификацији.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати. У цену су урачунати трошкови испоруке и монтаже намештаја.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

            -Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

- Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:

www.merz.gov.rs , адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;

-Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ,НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 10 дана од дана закључења Уговора преда наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од истека рока за коначно извршење посла, са меничним писмом -овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „безпротеста“ у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Понуђач добара не извршава уговорене обавезе

2. Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3. Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Финансијском гаранцијом за добро извршење посла наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не извршава своје обавезе   у уговореном   року.

Рок важења финанасијске гаранције за добро извршење посла је десет дана дуже од дана истека уговора.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца- Марко Перичин Камењар број 16, електронске поште на e-mail banetadic1985@gmail.com или факсом на број 022-624-398] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.02/2020.“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона-поглавље VII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.       

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

O поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава са следећим подацима:

 • сврха плаћања: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 • корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
 • шифра плаћања: 153 или 253;
 • бр. Жиро рачуна: 840-30678845-06;
 • број модела 97;
 • позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку___________________________ – [навести предмет јавне набавке], ЈН број _____________

 1. 1)ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: ____________________________________________________________

Седиште понуђача, општина, адреса: ___________________________________________

Матични број понуђача: ______________________________________________________

Порески идентификациони број понуђача:______________________________________

Особа за контакт: ___________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________

Телефакс: __________________________________________________________________

Електронска пошта: _________________________________________________________

Жиро-рачун: __________________________банка ________________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:_______________________________________

 1. 2)ПОНУДУ ПОДНОСИ

( заокружити начин подношења понуде):

1. самостално,

2. са подизвођачем,

3. као заједничка понуда.

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 1. 3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Седиште и адреса подизвођача

Матични број понуђача

Порески идентификациони

број

Особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач.

         Датум                                                                                           Потпис понуђача    

________________________                                                           _____________________                                                  

                                                                                                                                  

                                                                       М.П.                              

 1. 4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у заједничкој понуди
Матични број учесника у заједничкој понуди

Порески идентификациони

број учесника у заједничкој понуди

Особа за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

        Датум                                                                                           Потпис понуђача    

________________________                                                           _____________________                                                  

                                                                                                                                  

                                                                       М.П.                                

 1. 5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добра – инвентар за одржавање хигијене, ЈН бр. 02/2020

Предмет ЈН Јединица мере Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7
Тeчно абразивно средство Комад 285
Течно средство за дезинфекцију Комад 1235
Средство за чишћење тоалета у гелу Комад 1330
Концентровано средство за прање и чишћење подних површина и плочица Комад 465
Средство за одржавање паркета и ламината Комад 475
Жица за прање судова Комад 332
Спреј за уништавање инсеката Комад 57
Магичне крпе Комад 427
Освеживач просторија Комад 190
Течни сапун Комад 475
Средство за дезинфекцију руку и површина Комад 150
Концентровано течно средство за чишћење и дезинфекцију подова Комад 350
Детерџент за прање посуђа са дезинфекцијом Комад 100
Детерџент за ручно прање посуђа Комад 1425
Крема за руке са глицерином Комад 380
Тоалет папир Комад 19950
Сунђер за судове велики са абразивом Комад 1187
Трулекс крпа Комад 1187
Средство за прање и рибање против каменца Комад 475
Гумене рукавице Пар 475
Средство за прање прозора са алкохолом Комад 380
Освеживач WC шоље у гелу Комад 522
Прашак за веш Паковање 47
Папирни убруси, двослојни, бели Комад 10450
Средство за одгушивање цеви Комад 142
Штапови (продужени) за пајалице Комад 28
Партвиш четка Комад 142
Штапови за четке и бриска Комад 285
Бриско уложак Комад 427
Лопатице за смеће Комад 38
Канте за бриска Комад 76
Кофе за воду 10 л Комад 47
Кофе за воду 5 л Комад 47
Метла са дршком Комад 38
Пајалица за прашину Комад 47
Канта педалка Комад 57
Шкафови за прање играчака Комад 38
Корпе папируше без поклопца Комад 38
Нокшир за децу Kомад 47
Универзални чеп за судоперу Комад 28
Четке за WC шоље Комад 57
Крпе за под величине 70x100 Комад 332
Четке за рибање Комад 9
Кухињски убрус ролна Паковање 950
Отирач Комад 19
Средство за одмашћивање Комад 190
Средство за одмашћивање у спреју Комад 190
Метлица (мала) Комад 23
Четке за флаше Комад 47
Прашко Комад 47
Средство за одмашћивање у спреју Комад 47
Клобучни папир Паковање 57
Тушијере Комад 28
Вакум гума Комад 14
Сона киселина Комад 475
Кеса за усисивач Комад 95
Корпе за одлагање играчака Комад 285
Кесе за смеће Комад 17100
Џакови за смеће Комад 2280  

 • Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре
 • Рок важења понуде: ____________дана ( не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
 • Рок испоруке.________________дана(максимално 4 дана од дана пријема захтева за испоруку )
 • Место и начин испоруке : свих 9 објеката Предшколске установе «Пчелица»

Датум                                                                                    Понуђач

                                                               М. П

____________________________                                 __________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

*ВАЖНА НАПОМЕНА: ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА   ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА*

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА

 1. 1)ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке_______________________________[навести предмет јавне набавке] број _____________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

                                                        

           Датум                                                                                              Потпис понуђача

__________________                         М.П.                                             _________________  

     Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Копирати изјаву у онолико примерак а колико има понуђача у групи понуђача.

 

                      

2)         ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке__________________________________[навести предмет јавне набавке] број __________[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
 4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

         Датум                                                                                 Потпис понуђача

_____________                         М.П.                                   _____________________  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена пе

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке__________________________________ [навести предмет јавне набавке], бр. ____________ [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

X МОДЕЛ УГОВОРА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                

           „ПЧЕЛИЦА“           

МАРКО ПЕРИЧИН КАМЕЊАР БР.16        

СРЕМСКА МИТРОВИЦА                                                                      

БРОЈ:                                                                                                                    

ДАНА:                       ГОДИНЕ                         

                       

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/2020.

ДОБРА – Инвентар за одржавање хигијене

            Закључен између:

1. Предшколске Установе „Пчелица“ Сремска Митровица, Марко Перичин Камењарбр. 16., ПИБ:100517362, шифра делатности 8891, матични број 08015996, ЈБКЈС: 08965, коју заступа директор Мирослава Илијић, у даљем тексту наручилац и

2.    _____________________________________________________________________

   (навести назив и седиште Понуђача) , ул. __________________________(навести назив улице и број), ПИБ________________, шифра делатности___________, матични број_______, коју заступа__________________________у даљем тексту понуђач.

 • Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
 1. ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________, проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач _________________________.

 1. ___________________( назив подизвођача) са седиштем у ___________________, ул. ____________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ________________________, проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач _________________________.

 • Уколико се подноси заједничка понуда:
 1. ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.

 1. ___________________(назив учесника заједничке понуде) са седиштем у _______________________, ул. ___________________, бр. ____________, ПИБ ____________, шифра делатности ______________, матични број _______________ кога заступа ___________________.

Члан 1.

            Предмет овог Уговора је испорука и куповина инвентара за одржавање хигијене за потребе Предшколске Установе „Пчелица“, који је додељен понуђачу по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 02/2020. у складу са понудом број __________________ од _______________ године, чија је укупна уговорена вредност __________________динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом _______________динара.

Члан 2.

            Понуђач се обавезује да прода и испоручује предмет Уговора, а наручилац да купи предмет Уговора утврђен у понуди број _____________ од ___________ године, што је назначено у конкурсној документацији ове јавне набавке.

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да изврши уплату по условима из понуде на жиро-рачун понуђача, број _______________________код банке_____________________.

           Плаћање се врши по извршеној испоруци у року до 45 дана од дана када је наручилац примио фактуру коју је понуђач претходно регистровао у Централни регистар фактура у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

          Понуђач је дужан да испостави збирну фактуру са приложеним потписаним отпремницама једном месечно.

Члан 4.

            Понуђач се обавезује да ће испоруку предмета Уговора вршити сукцесивно по динамици коју одреди наручилац, у року од_______________од дана требовања.

Понуђач се обавезује да сукцесивно испоручује добра која су предмет Уговора по ценама из усвојене понуде понуђача.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 5.

Уколико се записнички утврди да су добра које је продавац испоручио купцу са недостатцима у квалитету, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка на истом понови, продавац га мора заменити новим које има једнаке карактеристике.

Члан 6.

            Уговорне стране су сагласне да наручилац има право да раскине уговор уколико понуђач не изврши набавку и испоруку у складу са уговором и конкурсном документацијом и да у том случају искористи средство финансијског обезбеђења - бланко сопствену меницу .

Члан 7.

            Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 10 дана од дана закључења Уговора преда наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Понуђача, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од истека рока за коначно извршење посла, са меничним писмом -овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „безпротеста“ у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Понуђач добара не извршава уговорене обавезе

2. Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3. Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Примљена меница се може попунити и наплатити у складу са меничним писмом – овлашћењем под условом да понуђач не извршава уговорене обавезе.

Члан 8.

            Све што није регулисано овим Уговором регулише се непосредном применом Закона о облигационим односима, а у случају спора надлежан је Суд у Сремској Митровици.

                                                                         Члан 9.

            Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Овај уговор се закључује на одређено време односно на годину дана (12 месеци), рачунајући од дана закључења уговора.

Члан 10.

            Овај Уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака од уговорних страна задржава по 2.

За понуђача,                                                 МП                                        За наручиоца,

_____________________                                                                 ____________________ Овлашћено лице                                                                        Биљана Цвијетић - директор

Комисија за јавне набавке:

 • Бранислав Тадић ( службеник за јавне набавке): ________________________
 • Дронић Гордана( мед.сестра на прев.здр.заштити): ____________________

Сандра Јовановић ( руководилац ф. Рач. послова): ________

236271

Наша химна

јун 2024
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30